Telefon: 33 49 80 801, Komórka: +48 600 114 350
Ubezpieczenie Go Safe dla Cudzoziemca - Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Go Safe

Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Go Safe, zwanych dalej OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, zwane dalej ubezpieczycielem, zawiera z ubezpieczającymi, umowy ubezpieczenia na zasadach opisanych w OWU.
2. Na podstawie niniejszych OWU, umowa ubezpieczenia może być zawarta w wariancie Mini, Standard, Standard Plus lub Optimum.
3. Ubezpieczenie w wariancie Mini obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji Mini,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Ubezpieczenie w wariancie Standard obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji Standard,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Ubezpieczenie w wariancie Standard Plus obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji Standard Plus,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. Ubezpieczenie w wariancie Optimum obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji Optimum,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Po zapłaceniu dodatkowej składki ubezpieczenie może zostać rozszerzone i obejmować:
1) ubezpieczenie bagażu podróżnego,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
3) ubezpieczenie Komfortowa Kieszeń,
4) ubezpieczenie kosztów biletu na imprezę masową,
5) ubezpieczenie sprzętu sportowego,
6) ubezpieczenie Car Assistance.
8. Po zapłaceniu dodatkowej składki odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, ubezpieczenia pomocy w podróży, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może zostać rozszerzona o ryzyka określone w niniejszych OWU, związane z:
1) uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
2) uprawianiem sportów ekstremalnych,
3) wyczynowym uprawianiem sportów.
9. Po zapłaceniu dodatkowej składki odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, ubezpieczenia pomocy w podróży, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia kosztów biletu na imprezę masową może zostać rozszerzona o ryzyka określone w niniejszych OWU, związane z następstwami chorób przewlekłych.
10. Po zapłaceniu dodatkowej składki odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, ubezpieczenia pomocy w podróży oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków może zostać rozszerzona o ryzyka określone w niniejszych OWU, związane z wykonywaniem niebezpiecznej pracy fizycznej.
11. Po zapłaceniu dodatkowej składki ubezpieczenie bagażu podróżnego może zostać rozszerzone o ochronę sprzętu elektronicznego.
12. OWU mają zastosowanie również do zawierania umów ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2. Definicje
W rozumieniu OWU poniższe określenia mają następujące znaczenie:
1) akcja ratownicza – działania podjęte w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków zdarzeń losowych;
2) bagaż podróżny – rzeczy osobiste należące do ubezpieczonego, będące w jego posiadaniu podczas podróży zagranicznej;
3) bilet na imprezę masową – bilet uprawniający ubezpieczonego do uczestnictwa w imprezie o charakterze sportowym, artystycznym lub rozrywkowym, na której liczba miejsc dla osób w przypadku gdy jest organizowana na otwartej przestrzeni (na stadionie, w innym obiekcie nie będącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej) wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku terenu zamkniętego (hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy) nie mniej niż 300;
4) Centrum Pomocy – jednostka organizacyjna realizująca w imieniu ubezpieczyciela świadczenia ubezpieczeniowe przysługujące ubezpieczonemu, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszych OWU;
5) choroba przewlekła – wszelkie choroby, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi oraz wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki;
6) choroba psychiczna – choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachorowania (kod ICD: F00-F99), a także depresja i nerwica;
7) choroba tropikalna – choroba wywołana przez organizmy patogenne charakterystyczne dla stref podzwrotnikowych i równikowych;
8) ekspedycja – zorganizowana wyprawa mająca na celu zrealizowanie wytyczonych zadań o charakterze sportowym, naukowym bądź hobbystycznym;
9) koszty ratownictwa – koszty poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownictwa, udzielenie doraźnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia oraz transport z miejsca wypadku do najbliższego, wymaganego stanem zdrowia, punktu opieki medycznej, przy użyciu specjalistycznych środków transportu, w szczególności sani, helikoptera, toboganu, motorówki;
10) kradzież z włamaniem – zabór mienia po uprzednim usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi pozostawiający ślady, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku;
11) kraj rezydencji – kraj, który stanowi dla ubezpieczonego miejsce stałego zamieszkania; w razie gdy ubezpieczony posiada inne obywatelstwo niż obywatelstwo polskie oraz posiada miejsce stałego zamieszkania poza krajem swojego obywatelstwa,
to za kraj rezydencji uznaje się również kraj obywatelstwa;
12) leczenie ambulatoryjne – udzielenie pomocy lekarskiej w zakładzie lecznictwa otwartego, szpitalu lub innej placówce medycznej, trwające nie dłużej niż 24 godziny, w którym przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, udzielana jest pomoc medyczna w zakresie diagnostyki i leczenia;
13) leczenie stomatologiczne zachowawcze – leczenie próchnicy, leczenie zmian martwiczych, leczenie kanałowe, wymiana uszkodzonych wypełnień, leczenie chorób dziąseł, parodontozy, usuwanie kamienia;
14) leczenie szpitalne – leczenie w zakładzie lecznictwa zamkniętego, trwające co najmniej 24 godziny, który przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, świadczy całodobową opiekę nad chorymi w zakresie diagnostyki i leczenia;
15) nagłe zachorowanie – powstały w sposób nagły, niezależny od woli ubezpieczonego, ostry stan chorobowy zagrażający zdrowiu lub życiu ubezpieczonego, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu w trakcie podróży zagranicznej;
16) następstwo choroby przewlekłej - powstałe w sposób nagły nasilenie choroby przewlekłej, w tym również nowotworowej, o ostrym przebiegu, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którą nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży zagranicznej;
17) nieszczęśliwy wypadek – nagłe i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od jakiejkolwiek choroby, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego;
18) osoba bliska – współmałżonek, osoby pozostające w konkubinacie, dzieci, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, teściowie, wnuki;
19) osoba towarzysząca – osoba odbywająca podróż z ubezpieczonym i wskazana przez niego do towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu zaleconego przez lekarza prowadzącego leczenie w czasie podróży zagranicznej, celem sprowadzenia do kraju rezydencji;
20) osoba wezwana do towarzyszenia – osoba inna niż osoba towarzysząca wskazana przez ubezpieczonego lub Centrum Pomocy,
która przyjedzie w celu towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu, w przypadku braku osoby towarzyszącej lub w przypadku, gdy stan zdrowia osoby towarzyszącej uniemożliwia jej towarzyszenie ubezpieczonemu w trakcie leczenia lub transportu;
21) podróż zagraniczna – podróż ubezpieczonego poza granice kraju rezydencji;
22) przedmioty osobistego użytku – środki higieny osobistej: jednorazowa maszynka do golenia, bielizna osobista stosowna do pory roku, płyn oraz opakowanie do soczewek;
23) rabunek – zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia wobec ubezpieczonego lub osoby bliskiej, bądź z doprowadzeniem ubezpieczonego do nieprzytomności lub bezbronności;
24) sporty ekstremalne – dyscypliny sportowe, których bezpieczne uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka: sporty powietrzne, kolarstwo górskie, sporty motorowe, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, speleologia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie, żeglarstwo powyżej 20 mil morskich od brzegu w charakterze załogi, skoki bungee, jumping, trekking powyżej 3000 m.n.p.m;
25) sporty powietrzne – uprawianie szybownictwa, baloniarstwa, spadochroniarstwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa oraz wszelkiego rodzaju ich odmian, a także uprawianie jakichkolwiek dyscyplin związanych z przemieszczaniem się w przestrzeni powietrznej;
26) sporty wysokiego ryzyka – narciarstwo, snowboard, jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, jazda na quadach, kitesurfing, windsurfing, surfing, jazda na nartach wodnych i skuterach wodnych, paintball;
27) sprzęt elektroniczny – aparat fotograficzny, telefon komórkowy, przenośny sprzęt audiowizualny, nośniki dźwięku i obrazu,
sprzęt komputerowy;
28) sprzęt sportowy – sprzęt niezbędny do uprawiania turystyki kwalifikowanej oraz sportów wysokiego ryzyka;
29) trwały uszczerbek na zdrowiu – uszkodzenie ciała ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem objętym ubezpieczeniem, przy czym za trwałe uszkodzenie ciała rozumie się trwały ubytek struktury albo funkcji narządu lub kończyny, ustalony na podstawie tabeli stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego świadczenia;
30) turystyka kwalifikowana – wypoczynek połączony z rekreacją i amatorskim uprawianiem sportu, w celu doskonalenia sprawności oraz wydolności zdrowia, a także poznania atrakcji turystycznych, uprawiany na oznakowanych szlakach, trasach, wyznaczonych akwenach, wymagający umiejętności posługiwania się sprzętem sportowym, uprawiany indywidualnie lub zespołowo, w grupach nieformalnych lub zorganizowanych; do kategorii turystyki kwalifikowanej należy: jazda na rowerze, pływanie żaglówką, kajakiem i rowerem wodnym, jazda na wielbłądzie, uczestnictwo w jeep-safari, wędkarstwo, wędrówki po górach do 3000 m.n.p.m. bez użycia sprzętu wspinaczkowego, zabezpieczającego i asekuracyjnego, żeglarstwo do 20 mil
morskich od brzegu w charakterze załogi;
31) ubezpieczający – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia na zasadach określonych w OWU i zobowiązana do zapłaty składki;
32) ubezpieczony – osoba fizyczna, nie posiadająca polskiego obywatelstwa lub posiadająca polskie obywatelstwo, której krajem rezydencji jest inny kraj niż Polska, objęta ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w OWU;
33) uprawniony – osoba upoważniona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego w razie śmierci ubezpieczonego, wyznaczona imiennie przez ubezpieczonego; w razie niewyznaczenia uprawnionego lub gdy uprawniony nie żył w dniu zgonu ubezpieczonego albo gdy uprawniony utracił prawo do świadczenia ubezpieczeniowego, świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego według następującej kolejności:
a) współmałżonkowi,
b) dzieciom w równych częściach – wobec braku współmałżonka,
c) rodzicom w równych częściach – wobec braku współmałżonka i dzieci,
d) rodzeństwu w równych częściach – wobec braku współmałżonka, dzieci i rodziców,
e) spadkobiercom ustawowym – wobec braku osób wymienionych powyżej;
34) wartość zużycia – miara utraty wartości ubezpieczonego bagażu podróżnego lub sprzętu sportowego wynikająca z okresu eksploatacji, trwałości zastosowanych materiałów i sposobu użytkowania;
35) wyczynowe uprawianie sportu – uprawianie dyscyplin sportowych polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach, przy jednoczesnym udziale w zawodach, imprezach sportowych, obozach kondycyjnych i szkoleniowych w celu uzyskania w drodze współzawodnictwa sportowego maksymalnych wyników sportowych; obejmuje również zawodowe uprawianie sportu oraz udział w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach;
36) wykonywanie niebezpiecznej pracy fizycznej - podjęcie przez ubezpieczonego wszelkich działań i czynności w formie zatrudnienia lub zarobkowania, zwiększające ryzyko zajścia zdarzenia, a także działalność niezarobkowa, zwiększająca ryzyko zajścia zdarzenia; za wykonywanie niebezpiecznej pracy fizycznej uważa się:
a) działania i wykonywanie czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, takich jak: wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe,
b) działania z użyciem farb, lakierów, paliw płynnych i rozpuszczalników, gazów technicznych oraz spalinowych, gorących
olei technicznych lub płynów technicznych,
c) działania i wykonywanie czynności na wysokościach,
d) działania i wykonywanie czynności pod ziemią,
e) działania i wykonywanie czynności pod wodą.

§ 3. Umowa ubezpieczenia
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek ubezpieczającego.
2. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia oferty przez ubezpieczającego.
3. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza się polisą.
4. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek, w tym w formie umowy ubezpieczenia grupowego.
...
Pełna treść regulaminu Ubezpieczenia dostępna w naszym biurze lub pod linkiem: http://www.tueuropa.pl
 
Zobacz
także:
Zadaj pytanie
Oddzwonimy

Kontakt

Kontakt Ubezpiecznia.wadi.pl: 33-49-80-801, Fax: 33-49-80-801, Komórka: +48 600-114-350
E-mail: Ubezpieczenia@wadi.pl  Biuro@wadi.pl, GG: 3212547,Skype: Arturo.wadi,
statystyka Ubezpieczenia.wadi.pl
Korzystanie z serwisu Ubezpieczenia.wadi.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu WADi.
Opublikowango na stronach Ubezpieczenia.wadi.pl oraz wadi.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
"Przezorny zawsze ubezpieczony!" - tak głosiło kiedyś pewne hasło reklamowe jedynego ubezpieczycieli w Polsce. Ubezpieczać się należy, jest to przede wszytkim ochrona naszego zdrowia i mienia. Ubezpieczenie może pokryc nasze koszty leczenia,  Obsługujemy osoby prywatne, firmy oraz organizacje. Wszystkim zapewniamy pełną profesjonalną obsługę w doborze ubezpieczeń i odpowiednich polis ubezpieczeniowych.
Copyright by KSI Media 2013. All rights reserved.
Dodano produkt do koszyka
L.p. Sposób przesyłki Opis Cena netto VAT Cena brutto -
1 Odbiór osobisty Odbiór osobisty 0,00 0 0,00
2 Przesyła kurierska DHL Przesyłka kurierska DHL - dostawa na następny dzień 29,99 0 29,99
3 Poczta Polska - pobranie Poczta Polska - pobranie 16,00 0 16,00
4 Poczta Polska przesylka 10,00 0 10,00
5 Paczkomat Paczkomat 9,00 0 9,00