Telefon: 33 49 80 801, Komórka: +48 600 114 350
Ubezpieczenie Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Polska - Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) NNW Polska

Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW Polska, zwanych dalej OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, zwane dalej ubezpieczycielem, zawiera z ubezpieczającymi umowy ubezpieczenia na zasadach opisanych w OWU.
2. Na podstawie niniejszych OWU ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową ubezpieczonych w czasie ich podróży w Polsce oraz w strefie przygranicznej krajów sąsiadujących z Polską.
3. Na podstawie niniejszych OWU, umowa ubezpieczenia może być zawarta w wariancie Standard, Standard Plus lub VIP.
4. Ubezpieczenie w wariancie Standard obejmuje:
1) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Ubezpieczenie w wariancie Standard Plus obejmuje:
1) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
2) ubezpieczenie kosztów ratownictwa.
6. Ubezpieczenie w wariancie VIP obejmuje:
1) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
2) ubezpieczenie kosztów ratownictwa,
3) ubezpieczenie kosztów pierwszej pomocy medycznej,
4) ubezpieczenie kosztów rehabilitacji.
7. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia kosztów ratownictwa, ubezpieczenia kosztów pierwszej pomocy medycznej, ubezpieczenia kosztów rehabilitacji, obejmuje ponad ryzyka określone w niniejszych OWU, ryzyka związane z uprawianiem turystyki kwalikowanej.
8. Po zapłaceniu dodatkowej składki odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia kosztów ratownictwa, ubezpieczenia kosztów pierwszej pomocy medycznej, ubezpieczenia kosztów rehabilitacji może zostać rozszerzona odpowiednio o ryzyka określone w niniejszych OWU, związane z:
1) uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
2) uprawianiem sportów ekstremalnych,
3) wyczynowym uprawianiem sportów,
4) wykonywaniem pracy zycznej.
9. Po zapłaceniu dodatkowej składki ubezpieczenie może zostać rozszerzone i obejmować:
1) ubezpieczenie bagażu podróżnego,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
10. OWU mają zastosowanie również do zawierania umów ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


§ 2. Definicje
W rozumieniu OWU poniższe określenia, mają następujące znaczenie:
1) bagaż podróżny – rzeczy należące do ubezpieczonego, będące w jego posiadaniu podczas podróży;
2) Centrum Pomocy – jednostka organizacyjna realizująca w imieniu ubezpieczyciela świadczenia ubezpieczeniowe przysługujące ubezpieczonemu, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszych OWU;
3) choroba przewlekła – wszelkie choroby, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe,
pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi oraz wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji
czy opieki;
4) ekspedycja – zorganizowana wyprawa mająca na celu zrealizowanie wytyczonych zadań o charakterze sportowym, naukowym bądź hobbystycznym;
5) kradzież z włamaniem – zabór mienia po uprzednim usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi  pozostawiający  ślady,  albo  podrobionego  lub  dopasowanego  klucza,  bądź  klucza  oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku;
6) leczenie  ambulatoryjne – udzielenie pomocy lekarskiej w zakładzie lecznictwa otwartego, szpitalu lub innej placówce 
medycznej, trwające nie dłużej niż 24 godziny, w którym przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, udzielana jest pomoc medyczna w zakresie diagnostyki i leczenia;
7) leczenie szpitalne – leczenie w zakładzie lecznictwa zamkniętego, trwające co najmniej 24 godziny, który przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, świadczy całodobową opiekę nad chorymi w zakresie diagnostyki i leczenia;
8) miejsce stałego zamieszkania – miejsce, w którym ubezpieczony przebywa z zamiarem stałego pobytu;
9) nagłe  zachorowanie – powstały w sposób nagły, niezależny od woli ubezpieczonego, ostry stan chorobowy zagrażający zdrowiu lub życiu ubezpieczonego, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu w trakcie podróży;
10) następstwo choroby przewlekłej – powstałe w sposób nagły nasilenie choroby przewlekłej, w tym również nowotworowej, o ostrym przebiegu, wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którą nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży;
11) nieszczęśliwy wypadek – nagłe i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne
od jakiejkolwiek choroby, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego;
12) osoba bliska – małżonek, osoby pozostające w konkubinacie, dzieci, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, teściowie, wnuki;
13) podróż
 – przemieszczanie się lub pobyt poza miejscem zamieszkania na terenie Polski oraz w stree przygranicznej krajów
sąsiadujących z Polską; początek podróży w rozumieniu niniejszych OWU następuje z chwilą opuszczenia miejsca stałego 
zamieszkania przez ubezpieczonego w celu odbycia podróży, a koniec następuje z chwilą powrotu ubezpieczonego do miejsca stałego zamieszkania;
14) rabunek –  zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej  lub  groźby natychmiastowego  jej  użycia  wobec  ubezpieczonego lub osoby bliskiej, bądź z doprowadzeniem ubezpieczonego do nieprzytomności lub bezbronności;
15) rehabilitacja medyczna – kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz ubezpieczonego – osoby niesprawnej fizycznie, w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, które ma na celu przywrócenie ubezpieczonemu pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności zycznej, a także jego zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym;
16) sporty ekstremalne – dyscypliny  sportowe,  których  bezpieczne  uprawianie  wymaga  ponadprzeciętnych  umiejętności, 
odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka: sporty powietrzne, kolarstwo górskie, sporty motorowe, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, speleologia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie, żeglarstwo powyżej 20 mil morskich od brzegu w charakterze załogi, skoki bungee, jumping, trekking powyżej 3000 m.n.p.m;
17) sporty wysokiego ryzyka – narciarstwo, snowboard, jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty  wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, jazda na quadach, kitesurng, windsurng, surng, jazda na nartach wodnych i skuterach wodnych, paintball;
18) strefa przygraniczna krajów sąsiadujących z Polską – teren Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Ukrainy, Republiki Litewskiej, Federacji Rosyjskiej położony na granicy tych państw z Polską; jest to pas do 30 km od granicy w głąb wymienionych krajów;
Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski oraz w pasie 30 km od granicy w głąb wymienionych w tym punkcie krajach.
19) trwały uszczerbek na zdrowiu – uszkodzenie ciała ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem objętym ubezpieczeniem, przy czym  za  trwałe uszkodzenie ciała rozumie się trwały ubytek struktury albo funkcji narządu lub kończyny, ustalony na podstawie:
a) tabeli stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad  orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego świadczenia;
b) tabeli skróconej uszczerbków na zdrowiu zgodnie z Tabelą nr 2 znajdującą się w § 16 ust. 3 pkt. 2);
20) turystyka  kwalikowana – wypoczynek połączony z rekreacją i amatorskim uprawianiem sportu w celu doskonalenia sprawności oraz wydolności zdrowia, a także poznania atrakcji turystycznych, uprawiany na oznakowanych szlakach, trasach, wyznaczonych akwenach, wymagający umiejętności posługiwania się sprzętem sportowym, uprawiany indywidualnie lub zespołowo, w grupach nieformalnych lub zorganizowanych; do kategorii turystyki kwalifikowanej należy: jazda na rowerze, pływanie żaglówką kajakiem i rowerem wodnym, jazda na wielbłądzie, uczestnictwo w jeep-safari, wędkarstwo, wędrówki po górach do 3000 m.n.p.m. bez użycia sprzętu wspinaczkowego, zabezpieczającego i asekuracyjnego, żeglarstwo do 20 mil morskich od brzegu w charakterze załogi;
21) ubezpieczający – osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia na zasadach określonych w OWU i zobowiązana do zapłaty składki;
Osoba / instytucja, która w imieniu osób wymienionych na polisie, zawiera umowę ubezpieczenia i opłaca składkę ubezpieczeniową.
22) ubezpieczony – osoba objęta ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w OWU;
Osoba, która zostaje objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia NNW Polska. Ta osoba wskazana jest na polisie.
23) uprawniony – osoba uprawniona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego w razie śmierci ubezpieczonego, wyznaczona imiennie przez ubezpieczonego; w razie niewyznaczenia uprawnionego lub gdy uprawniony nie żył w dniu zgonu ubezpieczonego albo gdy uprawniony utracił prawo do świadczenia ubezpieczeniowego, świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego według następującej kolejności:
a) współmałżonkowi,
b) dzieciom w równych częściach – wobec braku współmałżonka,
c) rodzicom w równych częściach – wobec braku współmałżonka i dzieci,
d) rodzeństwu w równych częściach – wobec braku współmałżonka, dzieci i rodziców,
e) spadkobiercom ustawowym – wobec braku osób wymienionych powyżej;
24) wartość zużycia – miara utraty wartości ubezpieczonego bagażu podróżnego wynikająca z okresu eksploatacji, trwałości zastosowanych materiałów i sposobu użytkowania;
25) wyczynowe uprawianie sportu – uprawianie dyscyplin sportowych polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach, przy jednoczesnym udziale w zawodach, imprezach sportowych, obozach kondycyjnych i szkoleniowych w celu uzyskania w drodze współzawodnictwa sportowego maksymalnych wyników sportowych; obejmuje również zawodowe uprawianie sportu oraz udział w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach;
26) wykonywanie  niebezpiecznej  pracy  zycznej –  podjęcie  przez  ubezpieczonego  wszelkich  działań  i czynności w formie zatrudnienia lub zarobkowania, zwiększające ryzyko zajścia zdarzenia, a także działalność niezarobkowa, zwiększająca ryzyko zajścia zdarzenia; za wykonywanie niebezpiecznej pracy fizycznej uważa się:
a) działania i wykonywanie czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, takich jak: wiertarki udarowe, piły mechaniczne,
młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe,
b) działania z użyciem farb, lakierów, paliw płynnych i rozpuszczalników, gazów technicznych oraz spalinowych, gorących olei technicznych lub płynów technicznych,
c) działania i wykonywanie czynności na wysokościach,
d) działania i wykonywanie czynności pod ziemią,
e) działania i wykonywanie czynności pod wodą;
27) wykonywanie pracy fizycznej – wszelkie prace i czynności nie stanowiące pracy umysłowej i niebezpiecznej pracy fizycznej.

§ 3. Umowa ubezpieczenia
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek ubezpieczającego.
2. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia oferty przez ubezpieczającego.
3. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza się polisą.
4. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek, w tym w formie umowy ubezpieczenia grupowego.
...
Pełna treść regulaminu Ubezpieczenia dostępna w naszym biurze lub pod linkiem:
http://www.tueuropa.pl

 
Zobacz
także:
Zadaj pytanie
Oddzwonimy

Kontakt

Kontakt Ubezpiecznia.wadi.pl: 33-49-80-801, Fax: 33-49-80-801, Komórka: +48 600-114-350
E-mail: Ubezpieczenia@wadi.pl  Biuro@wadi.pl, GG: 3212547,Skype: Arturo.wadi,
statystyka Ubezpieczenia.wadi.pl
Korzystanie z serwisu Ubezpieczenia.wadi.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu WADi.
Opublikowango na stronach Ubezpieczenia.wadi.pl oraz wadi.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
"Przezorny zawsze ubezpieczony!" - tak głosiło kiedyś pewne hasło reklamowe jedynego ubezpieczycieli w Polsce. Ubezpieczać się należy, jest to przede wszytkim ochrona naszego zdrowia i mienia. Ubezpieczenie może pokryc nasze koszty leczenia,  Obsługujemy osoby prywatne, firmy oraz organizacje. Wszystkim zapewniamy pełną profesjonalną obsługę w doborze ubezpieczeń i odpowiednich polis ubezpieczeniowych.
Copyright by KSI Media 2013. All rights reserved.
Dodano produkt do koszyka
L.p. Sposób przesyłki Opis Cena netto VAT Cena brutto -
1 Odbiór osobisty Odbiór osobisty 0,00 0 0,00
2 Przesyła kurierska DHL Przesyłka kurierska DHL - dostawa na następny dzień 29,99 0 29,99
3 Poczta Polska - pobranie Poczta Polska - pobranie 16,00 0 16,00
4 Poczta Polska przesylka 10,00 0 10,00
5 Paczkomat Paczkomat 9,00 0 9,00