Telefon: 33 49 80 801, Komórka: +48 600 114 350
Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji lub Przerwania - Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Koszty Rezygnacji

Rozdział I.
Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Na  podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Koszty Rezygnacji, zwanych dalej OWU, Towarzystwo  
Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, zwane dalej ubezpieczycielem, zawiera z ubezpieczającymi umowy ubezpieczenia na zasadach opisanych w OWU.
2. Zakres ubezpieczenia Koszty Rezygnacji obejmuje, z zastrzeżeniem ust. 3:
1) ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej,
2) ubezpieczenie kosztów przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej,
3) ubezpieczenie kosztów anulowania biletu podróży,
4) ubezpieczenie kosztów anulowania noclegów.
3. Ubezpieczenie kosztów przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej może być zawarte jedynie wraz z ubezpieczeniem kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.
4. W ramach ubezpieczenia Koszty Rezygnacji dostępne są następujące warianty ubezpieczenia:
1) Koszty Rezygnacji 100%,
2) Koszty Rezygnacji 100% Max.
5. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w wariancie Koszty Rezygnacji 100% Max obejmuje ponad ryzyka określone w niniejszych
OWU, ryzyka powstałe w związku z następstwem choroby przewlekłej u: ubezpieczonego, osoby bliskiej ubezpieczonemu, współuczestnika podróży, osoby bliskiej współuczestnikowi podróży.
6. Po zapłaceniu dodatkowej składki odpowiedzialność ubezpieczyciela w wariantach:
1) Koszty Rezygnacji 100%,
2) Koszty Rezygnacji 100% Plus, może być rozszerzona o ryzyka określone w niniejszych OWU, powstałe w związku z następstwem choroby przewlekłej u: ubezpieczonego, osoby bliskiej ubezpieczonemu, współuczestnika podróży, osoby bliskiej współuczestnikowi podroży.
7. OWU mają zastosowanie również do zawierania umów ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2. Definicje
W rozumieniu OWU poniższe określenia mają następujące znaczenie:
1) bilet podróży – bilet lotniczy, promowy, autokarowy, kolejowy; jest to dokument podróży wydany przez przewoźnika lub w jego imieniu, zawierający warunki umowy oraz potwierdzenie statusu podróży, który musi zawierać numer i cenę oraz jednoznacznie określoną
datę i godzinę wyjazdu/wylotu/wypłynięcia oraz zakończenia podróży;
2) biuro  podróży –  przedsiębiorca  organizujący  imprezę  turystyczną lub pośredniczący w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych;
3) choroba przewlekła – wszelkie choroby, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe,
pozostawiają  po  sobie  inwalidztwo, spowodowane są  nieodwracalnymi zmianami patologicznymi oraz wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki;
4) impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu; do imprez turystycznych zalicza się również pobyty w wynajętych domach, mieszkaniach wakacyjnych lub apartamentach;
5) nagłe zachorowanie – powstały w sposób nagły, niezależny od woli ubezpieczonego, ostry stan chorobowy zagrażający zdrowiu lub życiu ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży;
6) następstwo choroby przewlekłej – powstałe w sposób nagły nasilenie choroby przewlekłej, w tym również nowotworowej, o ostrym przebiegu, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którą nastąpiła konieczność poddania się leczeniu;
7) nieszczęśliwy wypadek – nagłe i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależną od jakiejkolwiek choroby, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego;
8) osoba bliska – małżonek, osoby pozostające w konkubinacie, dzieci, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, teściowie, wnuki;
9) podróż – okres obejmujący czas od wyjazdu z miejsca stałego zamieszkania do chwili powrotu do tego miejsca;
10) trwały uszczerbek na zdrowiu – uszkodzenie ciała ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem objętym ubezpieczeniem, przy czym za trwałe uszkodzenie ciała rozumie się trwały ubytek struktury albo funkcji narządu lub kończyny;
11) ubezpieczający –  osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia na zasadach określonych w OWU i zobowiązana do zapłaty składki;
12) ubezpieczony – osoba objęta ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w OWU;
13) umowa uczestnictwa w imprezie turystycznej – umowa z biurem podróży dotycząca uczestnictwa w imprezie turystycznej;
14) uprawniony – osoba uprawniona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego w razie śmierci ubezpieczonego, wyznaczona imiennie przez ubezpieczonego; w razie niewyznaczenia uprawnionego lub gdy uprawniony nie żył w dniu zgonu ubezpieczonego albo, gdy uprawniony  utracił  prawo do świadczenia ubezpieczeniowego, świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego według następującej kolejności:
a) współmałżonkowi,
b) dzieciom w równych częściach – wobec braku współmałżonka,
c) rodzicom w równych częściach – wobec braku współmałżonka i dzieci,
d) rodzeństwu w równych częściach – wobec braku współmałżonka, dzieci i rodziców,
e) spadkobiercom ustawowym – wobec braku osób wymienionych powyżej;
15) współuczestnik podróży – osoba towarzysząca w imprezie turystycznej lub podróży, zgłoszona przez ubezpieczonego do umowy uczestnictwa we wspólnej podróży lub osoby zgłoszone do umowy dotyczącej wynajmu domu lub mieszkania (apartamentu) wakacyjnego, z zastrzeżeniem, że cena wynajmu została ustalona łącznie dla wskazanej liczby osób i jest nie większa niż w umowie uczestnictwa w imprezie turystycznej z biurem podróży;
16) zdarzenie losowe – pożar, deszcz nawalny, powódź, uderzenie pioruna, huragan, osuwanie się ziemi, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, zalanie, grad, trzęsienie ziemi.

§ 3. Umowa ubezpieczenia

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek ubezpieczającego.
2. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia oferty przez ubezpieczającego.
3. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza się polisą.
4. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek, w tym w formie umowy ubezpieczenia grupowego.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej oraz umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej w wariantach:
1) Koszty Rezygnacji 100%,
2) Koszty Rezygnacji 100% Plus, może być zawarta najpóźniej w terminie do 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej połączonej z opłatą całości lub zaliczki na poczet ceny imprezy turystycznej.
6. W sytuacji, gdy umowa uczestnictwa w imprezie turystycznej określona w ust. 5, zawierana jest w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej, umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej oraz umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej w wariantach:
1) Koszty Rezygnacji 100%,
2) Koszty Rezygnacji 100% Plus, może być zawarta najpóźniej w terminie do 3 dni, licząc od dnia następnego po dniu
zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej.
7. Z zastrzeżeniem ust. 8, umowa ubezpieczenia kosztów anulowania biletu podróży w wariantach:
1) Koszty Rezygnacji 100%,
2) Koszty Rezygnacji 100% Plus, może być zawarta najpóźniej w terminie do 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu zakupu biletu podróży.
8. W sytuacji zakupu biletu podróży w terminie krótszym niż 30 dni przed datą określoną na bilecie jako początek podróży, 
umowa ubezpieczenia kosztów anulowania biletu podróży w wariantach:
1) Koszty Rezygnacji 100%,
2) Koszty Rezygnacji 100% Plus, może być zawarta najpóźniej w terminie do 3 dni, licząc od dnia następnego pod dniu zakupu biletu podróży.
9. Z zastrzeżeniem ust. 10, umowa ubezpieczenia kosztów anulowania noclegów w wariantach:
1) Koszty Rezygnacji 100%,
2) Koszty Rezygnacji 100% Plus, może być zawarta najpóźniej w terminie do 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu rezerwacji noclegu.
10. W sytuacji, gdy umowa zakupu noclegów określona w ust. 9, zawierana jest w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem noclegu, umowa ubezpieczenia kosztów anulowania noclegów w wariantach:
1) Koszty Rezygnacji 100%,
2) Koszty Rezygnacji 100% Plus, może być zawarta najpóźniej w terminie do 3 dni, licząc od dnia następnego po dniu rezerwacji noclegu.
11. Umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej w wariancie Koszty Rezygnacji 100% Max, może być zawarta najpóźniej w terminie do 3 dni, licząc od dnia następnego po dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej, połączonej z opłatą całości lub zaliczki na poczet ceny imprezy turystycznej.
12. W sytuacji, gdy umowa uczestnictwa w imprezie turystycznej określona w ust. 11, zawierana jest w terminie krótszym niż 30 dni
przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej, umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub umowa upieczenia kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej w wariancie Koszty Rezygnacji 100% Max może być zawarta najpóźniej w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej.
13. Umowa ubezpieczenia kosztów anulowania biletu podróży oraz umowa ubezpieczenia kosztów anulowania noclegów w wariancie Koszty Rezygnacji 100% Max może być zawarta wyłącznie w dniu zakupu biletu podróży lub dokonania zapłaty za noclegi.

...
Pełna treść regulaminu Ubezpieczenia dostępna w naszym biurze lub pod linkiem: http://www.tueuropa.pl

 
Zobacz
także:
Zadaj pytanie
Oddzwonimy

Kontakt

Kontakt Ubezpiecznia.wadi.pl: 33-49-80-801, Fax: 33-49-80-801, Komórka: +48 600-114-350
E-mail: Ubezpieczenia@wadi.pl  Biuro@wadi.pl, GG: 3212547,Skype: Arturo.wadi,
statystyka Ubezpieczenia.wadi.pl
Korzystanie z serwisu Ubezpieczenia.wadi.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu WADi.
Opublikowango na stronach Ubezpieczenia.wadi.pl oraz wadi.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
"Przezorny zawsze ubezpieczony!" - tak głosiło kiedyś pewne hasło reklamowe jedynego ubezpieczycieli w Polsce. Ubezpieczać się należy, jest to przede wszytkim ochrona naszego zdrowia i mienia. Ubezpieczenie może pokryc nasze koszty leczenia,  Obsługujemy osoby prywatne, firmy oraz organizacje. Wszystkim zapewniamy pełną profesjonalną obsługę w doborze ubezpieczeń i odpowiednich polis ubezpieczeniowych.
Copyright by KSI Media 2013. All rights reserved.
Dodano produkt do koszyka
L.p. Sposób przesyłki Opis Cena netto VAT Cena brutto -
1 Odbiór osobisty Odbiór osobisty 0,00 0 0,00
2 Przesyła kurierska DHL Przesyłka kurierska DHL - dostawa na następny dzień 29,99 0 29,99
3 Poczta Polska - pobranie Poczta Polska - pobranie 16,00 0 16,00
4 Poczta Polska przesylka 10,00 0 10,00
5 Paczkomat Paczkomat 9,00 0 9,00