Telefon: 33 49 80 801, Komórka: +48 600 114 350
Ubezpieczenie SKI i SPORT - Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Ski i Sport

Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Ski i Sport, zwanych dalej OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, zwane dalej ubezpieczycielem, zawiera z ubezpieczającymi umowy ubezpieczenia na zasadach opisanych w OWU.
2. Na podstawie niniejszych OWU umowa ubezpieczenia może być zawarta w następujących pakietach:
1) pakiet podróży krajowej:
a) SKI POLSKA,
b) SPORT POLSKA,
2) pakiet podróży zagranicznej:
a) SKI ŚWIAT,
b) SPORT ŚWIAT.
3. Ubezpieczenie w pakiecie SKI POLSKA obejmuje:
1) ubezpieczenie sprzętu narciarskiego,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
4. Ubezpieczenie w pakiecie SPORT POLSKA obejmuje:
1) ubezpieczenie sprzętu sportowego,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
5. Ubezpieczenie w pakiecie SKI ŚWIAT obejmuje:
1) ubezpieczenie sprzętu narciarskiego,
2) ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia sprzętu narciarskiego,
3) ubezpieczenie kosztów karnetu narciarskiego,
4) ubezpieczenie kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego,
5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
6. Ubezpieczenie w pakiecie SPORT ŚWIAT obejmuje:
1) ubezpieczenie sprzętu sportowego,
2) ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia sprzętu sportowego,
3) ubezpieczenie kosztów karnetu narciarskiego,
4) ubezpieczenie kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego,
5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
7. Po zapłaceniu dodatkowej składki odpowiedzialność ubezpieczyciela może zostać rozszerzona o ryzyka określone w niniejszych OWU, związane z:
1) wyczynowym uprawianiem sportów.
8. OWU mają zastosowanie również do zawierania umów ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2. Definicje
W rozumieniu OWU poniższe określenia mają następujące znaczenie:
1) Centrum Pomocy – jednostka organizacyjna realizująca w imieniu ubezpieczyciela świadczenia ubezpieczeniowe przysługujące ubezpieczonemu, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszych OWU;
2) choroba przewlekła – wszelkie choroby, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe,
pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi oraz wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki;
3) ekspedycja – zorganizowana wyprawa mająca na celu zrealizowanie wytyczonych zadań o charakterze sportowym, naukowym bądź hobbystycznym;
4) karnet narciarski – karnet uprawniający w okresie ubezpieczenia do korzystania z tras zjazdowych i wyciągów narciarskich,
znajdujących się w pobliżu miejsca zakwaterowania ubezpieczonego lub dokument potwierdzający wykupienie uczestnictwa
w zajęciach w szkółkach narciarskich lub snowboardingu;
5) kradzież z włamaniem – zabór mienia po uprzednim usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku;
6) kraj rezydencji – kraj, który stanowi dla ubezpieczonego miejsce stałego zamieszkania; w razie gdy ubezpieczony posiada miejsce stałego zamieszkania poza krajem, którego obywatelstwo posiada, to za kraj rezydencji uznaje się również kraj bądź kraje obywatelstwa;
7) leczenie ambulatoryjne – udzielenie pomocy lekarskiej w zakładzie lecznictwa otwartego, w szpitalu lub innej placówce medycznej, trwające nie dłużej niż 24 godziny, w którym przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, udzielana jest pomoc medyczna w zakresie diagnostyki i leczenia;
8) leczenie stomatologiczne zachowawcze – leczenie próchnicy, leczenie zmian martwiczych, leczenie kanałowe, wymiana uszkodzonych wypełnień, leczenie chorób dziąseł, parodontozy, usuwanie kamienia;
9) leczenie szpitalne – leczenie w zakładzie lecznictwa zamkniętego, trwające co najmniej 24 godziny, które przy wykorzystaniu
wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, świadczy całodobową opiekę nad chorymi w zakresie diagnostyki i leczenia;
10) nagłe zachorowanie – powstały w sposób nagły, niezależny od woli ubezpieczonego, ostry stan chorobowy zagrażający zdrowiu lub życiu ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu w trakcie podróży zagranicznej;
11) następstwo choroby przewlekłej – powstałe w sposób nagły, nasilenie choroby przewlekłej, w tym również nowotworowej,
o ostrym przebiegu, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którą nastąpiła konieczność poddania się
leczeniu przed zakończeniem podróży zagranicznej;
12) nieszczęśliwy wypadek – nagłe i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne
od jakiejkolwiek choroby, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego;
13) osoba bliska – małżonek, osoby pozostające w konkubinacie, dzieci, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, teściowie, wnuki;
14) podróż krajowa – pobyt ubezpieczonego na terytorium Polski, lecz poza miejscem zamieszkania;
15) podróż zagraniczna:
a) pobyt ubezpieczonego poza granicami Polski,
b) w sytuacji, jeśli krajem rezydencji dla tego ubezpieczonego jest kraj inny niż Polska, za podróż zagraniczną uznaje się podróż poza granice kraju rezydencji, z zastrzeżeniem pkt. a);
16) rabunek – zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia wobec ubezpieczonego lub osoby bliskiej, bądź z doprowadzeniem ubezpieczonego do nieprzytomności lub bezbronności;
17) sporty ekstremalne – dyscypliny sportowe, których bezpieczne uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności,
odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka: sporty powietrzne, kolarstwo górskie, sporty motorowe, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, speleologia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie, żeglarstwo powyżej 20 mil morskich od brzegu w charakterze załogi, skoki bungee, jumping, trekking powyżej 3000 m.n.p.m;
18) sporty powietrzne – uprawianie szybownictwa, baloniarstwa, spadochroniarstwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa oraz wszelkiego rodzaju ich odmian, a także uprawianie jakichkolwiek dyscyplin związanych z przemieszczaniem się w przestrzeni powietrznej;
19) sporty wysokiego ryzyka – narciarstwo, snowboard, jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, jazda na quadach, kitesurfing, windsurfing, surfing, jazda na nartach wodnych i skuterach wodnych, paintball;
20) sprzęt narciarski – obejmuje pojęcie:
a) nart biegowych lub zjazdowych wraz z wiązaniami narciarskimi, kijkami, butami narciarskimi,
b) snowboardu wraz z wiązaniami,
c) nart wodnych,
d) desek windsurfingowych wraz z osprzętem: statecznik, pędnik (maszt, bom żagiel), przedłużka do masztu, linki trapezowe, trapez;
21) sprzęt sportowy – sprzęt sportowy niezbędny do uprawiania sportów wysokiego ryzyka i turystyki kwalifikowanej, w tym sprzęt narciarski;
22) trwały uszczerbek na zdrowiu – uszkodzenie ciała ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem objętym ubezpieczeniem, przy czym za trwałe uszkodzenie ciała rozumie się trwały ubytek struktury albo funkcji narządu lub kończyny, ustalony na podstawie tabeli stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego świadczenia;
23) turystyka kwalifikowana – wypoczynek połączony z rekreacją i amatorskim uprawianiem sportu, w celu doskonalenia sprawności oraz wydolności zdrowia, a także poznania atrakcji turystycznych, uprawiany na oznakowanych szlakach, trasach, wyznaczonych akwenach, wymagający umiejętności posługiwania się sprzętem sportowym, uprawiany indywidualnie lub zespołowo, w grupach nieformalnych lub zorganizowanych; do kategorii turystyki kwalifikowanej należy: jazda na rowerze, pływanie żaglówką, kajakiem i rowerem wodnym, jazda na wielbłądzie, uczestnictwo w jeep–safari, wędkarstwo, wędrówki po górach do 3000 m.n.p.m. bez użycia sprzętu wspinaczkowego, zabezpieczającego i asekuracyjnego, żeglarstwo do 20 mil
morskich od brzegu w charakterze załogi;
24) ubezpieczający – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia na zasadach określonych w OWU i zobowiązana do zapłaty składki;
25) ubezpieczony – osoba objęta ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w OWU;
26) uprawniony – osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego, wyznaczona imiennie przez
ubezpieczonego; w razie niewyznaczenia uprawnionego lub gdy uprawniony nie żył w dniu zgonu ubezpieczonego albo gdy
uprawniony utracił prawo do świadczenia, świadczenie przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego według następującej
kolejności:
a) współmałżonkowi,
b) dzieciom w równych częściach – wobec braku współmałżonka,
c) rodzicom w równych częściach – wobec braku współmałżonka i dzieci,
d) rodzeństwu w równych częściach – wobec braku współmałżonka, dzieci i rodziców,
e) spadkobiercom ustawowym – wobec braku osób wymienionych powyżej;
27) wartość zużycia – miara utraty wartości ubezpieczonego sprzętu narciarskiego lub sprzętu sportowego wynikająca z okresu
eksploatacji, trwałości zastosowanych materiałów i sposobu użytkowania;
28) wyczynowe uprawianie sportu – uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych albo w celach
zarobkowych, jak również udział w zawodach, wyścigach, treningach sportowych oraz w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach.

§ 3. Umowa ubezpieczenia
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek ubezpieczającego.
2. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia oferty przez ubezpieczającego.
3. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza się polisą.
4. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek, w tym w formie umowy ubezpieczenia grupowego.
...
Pełna treść regulaminu Ubezpieczenia dostępna w naszym biurze lub pod linkiem: http://www.tueuropa.pl
 
Zobacz
także:
Zadaj pytanie
Oddzwonimy

Kontakt

Kontakt Ubezpiecznia.wadi.pl: 33-49-80-801, Fax: 33-49-80-801, Komórka: +48 600-114-350
E-mail: Ubezpieczenia@wadi.pl  Biuro@wadi.pl, GG: 3212547,Skype: Arturo.wadi,
statystyka Ubezpieczenia.wadi.pl
Korzystanie z serwisu Ubezpieczenia.wadi.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu WADi.
Opublikowango na stronach Ubezpieczenia.wadi.pl oraz wadi.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
"Przezorny zawsze ubezpieczony!" - tak głosiło kiedyś pewne hasło reklamowe jedynego ubezpieczycieli w Polsce. Ubezpieczać się należy, jest to przede wszytkim ochrona naszego zdrowia i mienia. Ubezpieczenie może pokryc nasze koszty leczenia,  Obsługujemy osoby prywatne, firmy oraz organizacje. Wszystkim zapewniamy pełną profesjonalną obsługę w doborze ubezpieczeń i odpowiednich polis ubezpieczeniowych.
Copyright by KSI Media 2013. All rights reserved.
Dodano produkt do koszyka
L.p. Sposób przesyłki Opis Cena netto VAT Cena brutto -
1 Odbiór osobisty Odbiór osobisty 0,00 0 0,00
2 Przesyła kurierska DHL Przesyłka kurierska DHL - dostawa na następny dzień 29,99 0 29,99
3 Poczta Polska - pobranie Poczta Polska - pobranie 16,00 0 16,00
4 Poczta Polska przesylka 10,00 0 10,00
5 Paczkomat Paczkomat 9,00 0 9,00