Telefon: 33 49 80 801, Komórka: +48 600 114 350
Ubezpieczenie kompleksowe sportów - Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPORT & FUN TU Europa S.A.
 

Rozdział I. Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń

Postanowienia ogólne § 1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia SPORT & FUN,
zwanych dalej OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., zwane dalej Towarzystwem, zawiera z osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami
organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczającymi, umowy ubezpieczenia w zakresie opisanym w OWU związanym z uprawianiem turystyki kwalifikowanej.
2. Na podstawie niniejszych OWU, umowa ubezpieczenia może być zawarta w wariancieActive Fun, Max Fun.
3. Ubezpieczenie w wariancie Active Fun obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji Active Fun,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
4) ubezpieczenie bagażu podróżnego,
5) ubezpieczenie sprzętu sportowego,
6) ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia sprzętu sportowego,
7) ubezpieczenie kosztów karnetu narciarskiego,
8) ubezpieczenie koszów wypożyczenia sprzętu sportowego,
9) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
4. Ubezpieczenie w wariancie Max Fun obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji Max Fun,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
4) ubezpieczenie bagażu podróżnego,
5) ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego,
6) ubezpieczenie sprzętu sportowego,
7) ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia sprzętu sportowego,
8) ubezpieczenie kosztów karnetu narciarskiego,
9) ubezpieczenie kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego,
10) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
5. Za opłatą dodatkowej składki odpowiedzialność Towarzystwa w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, ubezpieczenia pomocy
w podróży, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia kosztów karnetu narciarskiego, ubezpieczenia kosztów wypożyczenia sprzętu
sportowego może zostać rozszerzona o ryzyka określone w niniejszych OWU, związane z następstwami chorób przewlekłych.
6. Za opłatą dodatkowej składki odpowiedzialność Towarzystwa w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, ubezpieczenia pomocy w podróży, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej może zostać rozszerzone o ryzyka określone w niniejszych OWU, związane z:
1) uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
2) uprawianiem sportów ekstremalnych,
3) wyczynowym uprawianiem sportów.
7. Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie może zostać rozszerzone i obejmować:
1) ubezpieczenie ARTROSKOPII I REHABILITACJI,
2) ubezpieczenie „KOMFORTOWA KIESZEŃ”,
3) ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej,
4) ubezpieczenie psów i kotów podczas podróży zagranicznej,
5) ubezpieczenie CAR ASSISTANCE podczas podróży zagranicznej,
6) ubezpieczenie FAMILY ASSISTANCE.
8. Świadczenia wynikające z umowy ubezpieczenia obejmującej: ubezpieczeniekosztów leczenia, ratownictwa i transportu, ubezpieczenie pomocy w podróży, ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego, ubezpieczenie sprzętu sportowego i opóźnienia w dostarczeniu sprzętu sportowego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie ARTROSKOPII I REHABILITACJI, ubezpieczenie „KOMFORTOWA KIESZEŃ”, ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej, ubezpieczenie psów i kotów podczas podróży zagranicznej, ubezpieczenia CAR ASSISTANCE, ubezpieczenia FAMILY ASSISTANCE, Towarzystwo wykonuje za pośrednictwem Centrum Pomocy, którego numer telefonu i faksu, są podane na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
9. Świadczenia wynikające z umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wykonywane są bezpośrednio przez Towarzystwo.
10. Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU, z za strzeżeniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.


Definicje § 2
1. akcja ratownicza – działania podjęte w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków zdarzeń losowych w szczególności działania straży pożarnej, policji lub innych służb publicznych;
2. bagaż podróżny – rzeczy należące do Ubezpieczonego, będące w jego posiadaniu podczas podróży;
3. Centrum Pomocy – jednostka organizacyjna wskazana przez Towarzystwo, której Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest zgłosić zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; Centrum Pomocy dostępne jest przez całą dobę pod numerem telefonu i faxu, wskazanym na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia;
4. choroba nowotworowa – schorzenie polegające na niekontrolowanym rozroście
tkanki danego narządu; schorzenie może mieć charakter przewlekły, może również objawiać się objawami ostrymi, pojawiającymi się nagle;
5. choroba przewlekła – choroba mająca długotrwały przebieg, trwająca zwykle miesiącami lub latami, leczona w sposób stały lub okresowy;
6. dewastacja – rozmyślne działanie skutkujące zniszczeniem/uszkodzeniem przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie. Przez dewastację rozumie się również zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia mające bezpośredni związek z usiłowaniem dokonania lub dokonaniem rabunku lub kradzieży z włamaniem;
7. dom – samodzielny budynek mieszkalny o charakterze jednorodzinnym, a także samodzielna część budynku bliźniaczego lub szeregowego wraz z wbudowanym garażem i piwnicą;
8. dym i sadza – zawiesina cząsteczek będąca bezpośrednim skutkiem:
1) spalania, która nagle wydobywa się z urządzeń eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym działaniu urządzeń wentylacyjnych,
2) pożaru, niezależnie od miejsca jego powstania;
9. ekspedycja – zorganizowana wyprawa mająca na celu zrealizowanie wytyczonych zadań o charakterze sportowym, naukowym bądź hobbystycznym;
10. karnet narciarski – karnet uprawniający Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia do korzystania z tras zjazdowych i wyciągów narciarskich lub dokument po twierdzający wykupienie uczestnictwa w zajęciach w szkółkach narciarskich lub snowboardingu;
11. koszty ratownictwa – koszty poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownictwa, udzielenie doraźnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia oraz transport z miejsca wypadku do najbliższego, wymaganego stanem zdrowia, punktu opieki medycznej, przy użyciu specjalistycznych środków transportu, w szczególności sani, helikoptera, toboganu, motorówki;
12. kradzież z włamaniem – zabór mienia po uprzednim usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi pozostawiający ślady, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku;
13. kraj rezydencji – kraj, który stanowi dla Ubezpieczonego miejsce stałego zamieszkania; w razie gdy Ubezpieczony posiada miejsce stałego zamieszkania poza krajem którego obywatelstwo posiada, to za kraj rezydencji uznaje się również kraj bądź kraje obywatelstwa;
14. lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie po naturalnych zboczach mas śniegu, lodu, kamieni lub skał;
15. leczenie ambulatoryjne – udzielenie pomocy lekarskiej w zakładzie lecznictwa
otwartego, szpitalu lub innej placówce medycznej, trwające nie dłużej niż 24 godziny, w którym przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, udzielana jest pomoc medyczna w zakresie diagnostyki i leczenia; pojęcie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów oraz centrów i ośrodków rehabilitacyjnych;
16. leczenie stomatologiczne zachowawcze – leczenie próchnicy, leczenie zmian martwiczych, leczenie kanałowe, wymiana uszkodzonych wypełnień, leczenie chorób dziąseł, parodontozy, usuwanie kamienia;
17. leczenie szpitalne – leczenie w zakładzie lecznictwa zamkniętego, trwające co
najmniej 24 godziny, który przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, świadczy całodobową opiekę nad chorymi w zakresie diagnostyki i leczenia; pojęcie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów oraz centrów i ośrodków rehabilitacyjnych;
18. miejsce stałego zamieszkania – miejsce, w którym Ubezpieczony zamieszkuje lub przebywa z zamiarem stałego pobytu;
19. miejsce ubezpieczenia – adres mieszkania lub domu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym znajdują się przedmioty objęte ochroną ubezpieczeniową;
20. mieszkanie – znajdująca się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, samodzielna, wydzielona część budynku wielorodzinnego przeznaczona na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, stanowiąca na mocy przepisów prawa odrębny przedmiot własności Ubezpieczonego, a także lokal, do którego przysługuje Ubezpieczonemu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które stanowi miejsce stałego zamieszkania Ubezpieczonego;
21. nagłe zachorowanie – powstały w sposób nagły, niezależny od woli Ubezpieczonego, ostry stan chorobowy zagrażający zdrowiu lub życiu Ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu w trakcie podróży zagranicznej;
22. następstwo choroby przewlekłej – powstałe w sposób nagły nasilenie choroby przewlekłej, w tym również nowotworowej, o ostrym przebiegu, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którą nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży zagranicznej;
23. nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł;
24. osoba bliska – współmałżonek, osoby pozostające w konkubinacie, dzieci (również przysposobione), rodzeństwo, rodzice, dziadkowie;
25. osoba towarzysząca – osoba odbywająca podróż z Ubezpieczonym i wskazana przez niego do towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu zaleconego przez lekarza prowadzącego leczenie w czasie podróży zagranicznej, celem sprowadzenia do kraju;
26. osoba trzecia – osoba pozostająca poza stosunkiem ubezpieczenia;
27. osoba wezwana do towarzyszenia – osoba bliska lub inna wskazana przez Ubezpieczonego, która w przypadku braku osoby towarzyszącej przyjedzie w celu towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu;
28. podróż – pobyt Ubezpieczonego poza miejscem stałego zamieszkania;
29. podróż zagraniczna
1) pobyt Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
2) w sytuacji, jeśli krajem rezydencji dla Ubezpieczonego jest kraj inny niż Rzeczpospolita Polska, za podróż zagraniczną uznaje się podróż poza granice kraju
rezydencji, z zastrzeżeniem pkt. 1);
30. rabunek – zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia wobec Ubezpieczonego lub osoby bliskiej, bądź z doprowadzeniem Ubezpieczonego do nieprzytomności lub bezbronności;
31. ruchomości domowe – przedmioty należące do Ubezpieczonego lub osób bliskich, znajdujące się w mieszkaniu lub domu, za które uważa się wyłącznie: meble wszelkiego rodzaju (w tym również wbudowane), sprzęt AGD (w tym również zabudowany), zapasy gospodarstwa domowego, odzież i inne przedmioty wspólnego i osobistego użytku, rowery, wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji, sprzęt oświetleniowy, sprzęt turystyczny, ogrodniczy, sportowy, rehabilitacyjny oraz części do nich, a także części do samochodów, motocykli, motorowerów,
elektroniczny sprzęt audiowizualny, instrumenty muzyczne wszelkiego rodzaju, aparaty telefoniczne wszelkiego rodzaju, sprzęt fotograficzny, komputerowy,
przenośne urządzenia do nawigacji satelitarnej, palmtopy, konsole do gier, odtwarzacze Mp3;
32. sporty ekstremalne – dyscypliny sportowe, których bezpieczne uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, a w szczególności: sporty powietrzne, kolarstwo górskie, sporty motorowe, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, speleologia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie;
33. sporty powietrzne – uprawianie szybownictwa, baloniarstwa, spadochroniarstwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa oraz wszelkiego rodzaju ich odmian, a także uprawianie jakichkolwiek dyscyplin związanych z przemieszczaniem się w przestrzeni powietrznej;

34. sporty wysokiego ryzyka – uprawianie sportów takich jak: jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne;
35. sprzęt sportowy – sprzęt niezbędny do uprawiania turystyki kwalifikowanej;

36. stałe elementy mieszkania lub domu – tj. zamontowane lub wbudowane na stałe w mieszkaniu lub domu w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi:
1) armatura sanitarna, kabina natryskowa, wanna, umywalka, sedes, bidet, podgrzewacz wody,
2) zlewozmywak, kuchnia gazowa,
3) przegrody/ścianki działowe,
4) drzwi wraz z futrynami i zamkami,
5) okna łącznie ze szkleniem, ościeżnicami i zamknięciami,
6) zabezpieczenia przeciwwłamaniowe okien i drzwi,
7) obudowy instalacji i grzejników,
8) powłoki malarskie,
9) tynki ścian i sufitów,
10) okładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów,
11) podłogi,
12) podwieszane sufity wraz z zamontowanymi w nich elementami, np. oprawy oświetlenia,
13) wentylatora, zakończenia instalacji ppoż,
14) przyłącza mediów (w tym grzejniki wszelkiego rodzaju, zakończenia instalacji np. gniazdka, wyłączniki),
15) piece, kominki, klimatyzatory, wentylatory,
16) czujki, sygnalizatory i inne elementy systemu alarmowego;
37. stłuczenie szyb – rozbicie szyb w drzwiach i oknach, z wyłączeniem szyb stanowiących zabudowę balkonów/loggi/tarasów;
38. trwały uszczerbek na zdrowiu – uszkodzenie ciała Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem objętym ubezpieczeniem, przy czym za trwałe uszkodzenie ciała rozumie się trwały ubytek struktury albo funkcji narządu lub kończyny;
39. Ubezpieczający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki ubezpieczeniowej;
40. Ubezpieczony – Ubezpieczający, a w przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek osoba fizyczna, na rachunek której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia;
41. uderzenie pojazdu mechanicznego – bezpośrednie uderzenie pojazdu mechanicznego lub przewożonego przez niego ładunku, a także uderzenie kamieni lub innych przedmiotów wydostających się spod kół pojazdu;
42. upadek pojazdu powietrznego – katastrofa lub przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku;
43. uprawianie turystyki kwalifikowanej – wypoczynek połączony z rekreacją i amatorskim uprawianiem sportu, w celu doskonalenia sprawności oraz wydolności zdrowia, a także poznania atrakcji turystycznych, uprawiany na oznakowanych szlakach, trasach zjazdowych, wyznaczonych akwenach, wymagający umiejętności posługiwania się sprzętem sportowym, uprawiany indywidualnie lub zespołowo, w grupach nieformalnych lub zorganizowanych; do kategorii turystyki kwalifikowanej należy m.in. uprawianie narciarstwa, snowboardu, windsurfingu, pływanie żaglówką i kajakiem, jazda na rowerze;
44. Uprawniony – osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci
Ubezpieczonego, wyznaczona imiennie przez Ubezpieczonego; w razie niewyznaczenia Uprawnionego lub gdy Uprawniony nie żył w dniu zgonu Ubezpieczonego albo gdy Uprawniony utracił prawo do świadczenia, świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności:
1) współmałżonkowi,
2) dzieciom w równych częściach – wobec braku współmałżonka,
3) rodzicom w równych częściach – wobec braku współmałżonka i dzieci,
4) rodzeństwu w równych częściach – wobec braku współmałżonka, dzieci i rodziców,
5) dalszym spadkobiercom ustawowym – wobec braku osób wymienionych powyżej;
45. wartość odtworzeniowa – wartość odpowiadająca kosztom jakie należy ponieść w celu odbudowy/odtworzenia w miejscu ubezpieczenia uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia do stanu z przed zdarzenia (z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów) lub koszty zakupu przedmiotu porównywalnej jakości, klasy;
46. wyczynowe uprawianie sportu – uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, albo w celach zarobkowych, jak również udział
w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach;
47. wykonywanie niebezpiecznej pracy fizycznej – podjęcie przez Ubezpieczonego wszelkich działań i czynności w formie zatrudnienia lub zarobkowania, zwięk szające ryzyko zajścia zdarzenia, a także działalność niezarobkowa, zwiększająca ryzyko zajścia zdarzenia; za wykonywanie niebezpiecznej pracy fizycznej uważa się w szczególności:
1) działania i wykonywanie czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, takich jak: wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe,
2) działania z użyciem farb, lakierów, paliw płynnych i rozpuszczalników, gazów technicznych oraz spalinowych, gorących olei technicznych lub płynów technicznych,
3) działania i wykonywanie czynności na wysokościach,
4) działania i wykonywanie czynności pod ziemią,
5) działania i wykonywanie czynności pod wodą;
48. zalanie – niezamierzone i niekontrolowane wydostanie się wody, innych cieczy lub pary wskutek:
1) awarii przewodów lub urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
2) awarii układu grzewczego, klimatyzacji, pomp wodnych, itp.,
3) cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
4) awarii instalacji tryskaczowej lub gaśniczej,
5) nieumyślnego pozostawienia otwartych kurków w urządzeniach wodnokanalizacyjnych na skutek przerwy w dopływie wody,
6) zalania wodą pochodzącą z:
a) urządzeń typu pralki, wirówki, zmywarki i innych na skutek ich awarii,
b) uszkodzonego akwarium lub urządzeń stanowiących jego wyposażenie na skutek ich awarii,
c) innego lokalu w budynku wielorodzinnym,
7) zalania przez osoby trzecie.

 

§ 3. Umowa ubezpieczenia
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek ubezpieczającego.
2. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia oferty przez ubezpieczającego.
3. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza się polisą.
4. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek, w tym w formie umowy ubezpieczenia grupowego.
...
Pełna treść regulaminu Ubezpieczenia dostępna w naszym biurze lub pod linkiem:
http://www.tueuropa.pl

 
Zobacz
także:
Zadaj pytanie
Oddzwonimy

Kontakt

Kontakt Ubezpiecznia.wadi.pl: 33-49-80-801, Fax: 33-49-80-801, Komórka: +48 600-114-350
E-mail: Ubezpieczenia@wadi.pl  Biuro@wadi.pl, GG: 3212547,Skype: Arturo.wadi,
statystyka Ubezpieczenia.wadi.pl
Korzystanie z serwisu Ubezpieczenia.wadi.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu WADi.
Opublikowango na stronach Ubezpieczenia.wadi.pl oraz wadi.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
"Przezorny zawsze ubezpieczony!" - tak głosiło kiedyś pewne hasło reklamowe jedynego ubezpieczycieli w Polsce. Ubezpieczać się należy, jest to przede wszytkim ochrona naszego zdrowia i mienia. Ubezpieczenie może pokryc nasze koszty leczenia,  Obsługujemy osoby prywatne, firmy oraz organizacje. Wszystkim zapewniamy pełną profesjonalną obsługę w doborze ubezpieczeń i odpowiednich polis ubezpieczeniowych.
Copyright by KSI Media 2013. All rights reserved.
Dodano produkt do koszyka
L.p. Sposób przesyłki Opis Cena netto VAT Cena brutto -
1 Odbiór osobisty Odbiór osobisty 0,00 0 0,00
2 Przesyła kurierska DHL Przesyłka kurierska DHL - dostawa na następny dzień 29,99 0 29,99
3 Poczta Polska - pobranie Poczta Polska - pobranie 16,00 0 16,00
4 Poczta Polska przesylka 10,00 0 10,00
5 Paczkomat Paczkomat 9,00 0 9,00