Telefon: 33 49 80 801, Komórka: +48 600 114 350
Ubezpieczenie Travel World na cały Świat - Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Travel World

Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Travel World, zwanych dalej OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, zwane dalej ubezpieczycielem, zawiera z ubezpieczającymi umowy ubezpieczenia na zasadach opisanych w OWU.
2. Na podstawie niniejszych OWU, umowa ubezpieczenia może być zawarta w wariancie Standard, Standard Plus, VIP lub The Best.
3. Ubezpieczenie w wariancie Standard obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji Standard,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
4) ubezpieczenie bagażu podróżnego.
4. Ubezpieczenie w wariancie
Standard Plus obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji Standard Plus,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
4) ubezpieczenie bagażu podróżnego,
5) ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego,
6) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
5. Ubezpieczenie w wariancie VIP obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji VIP,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
4) ubezpieczenie bagażu podróżnego,
5) ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego,
6) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
6. Ubezpieczenie w wariancie The Best obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji The Best,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
4) ubezpieczenie bagażu podróżnego,
5) ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego,
6) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
7) ubezpieczenie Komfortowa Kieszeń,
8) ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej.
7. W ubezpieczeniu kosztów leczenia, ratownictwa i transportu w wariancie Standard, Standard Plus i VIP umowa ubezpieczenia może być zawarta w opcji Mini lub w opcji Max, w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia.
Pamiętaj, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód wyrządzonych innym osobom podczas uprawiania sportów. Aby zapewnić sobie ochronę w ramach odpowiedzialności cywilnej związanej z uprawianiem sportów – kup ubezpieczenie Ski i Sport lub Sport&Fun.
8. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, ubezpieczenia pomocy w podróży, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia artroskopii i rehabilitacji oraz ubezpieczenia leczenie po powrocie z podróży zagranicznej obejmuje ponad ryzyka określone w niniejszych OWU, ryzyka związane z uprawianiem turystyki kwalikowanej.
9. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, ubezpieczenia pomocy w podróży, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia artroskopii i rehabilitacji oraz ubezpieczenia leczenie po powrocie z podróży zagranicznej w wariancie The Best obejmuje ponad ryzyka określone w niniejszych OWU, ryzyka związane z:
1) uprawianiem turystyki kwalifikowanej,
2) uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
3) następstwami chorób przewlekłych.
10. Po zapłaceniu dodatkowej składki odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, ubezpieczenia pomocy w podróży, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia artroskopii i rehabilitacji oraz ubezpieczenia leczenie po powrocie z podróży zagranicznej w wariantach Standard, Standard Plus lub VIP może zostać rozszerzona odpowiednio o ryzyka określone w niniejszych OWU, związane z:
1) uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
2) uprawianiem sportów ekstremalnych,
3) wyczynowym uprawianiem sportów,
4) następstwami chorób przewlekłych,
5) wykonywaniem niebezpiecznej pracy fizycznej.
Jeżeli w trakcie swojej podróży zagranicznej zamierzasz uprawiać jedną z wymienionych powyżej aktywności lub jeśli leczysz się na zdiagnozowaną chorobę przewlekłą, pamiętaj o rozszerzeniu zakresu swojego ubezpieczenia, aby obejmowało ono owe ryzyka.
11. Po zapłaceniu dodatkowej składki odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, ubezpieczenia pomocy w podróży, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia artroskopii i rehabilitacji oraz ubezpieczenia leczenie po powrocie z podróży zagranicznej w wariancie The Best może zostać rozszerzona odpowiednio o ryzyka określone w niniejszych OWU, związane z:
1) uprawianiem sportów ekstremalnych,
2) wyczynowym uprawianiem sportów,
3) wykonywaniem niebezpiecznej pracy fizycznej.
12. Po zapłaceniu dodatkowej składki ubezpieczenie w wariantach Standard,  Standard Plus lub VIP może zostać rozszerzone i obejmować:
1) ubezpieczenie Komfortowa Kieszeń,
2) ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej,
3) ubezpieczenie psów i kotów podczas podróży zagranicznej,
4) ubezpieczenie Car Assistance podczas podróży zagranicznej,
5) ubezpieczenie Family Assistance,
6) ubezpieczenie leczenia po powrocie z podróży zagranicznej,
7) ubezpieczenie artroskopii i rehabilitacji.
13. Po zapłaceniu dodatkowej składki ubezpieczenie w wariancie The Best może zostać rozszerzone i obejmować:
1) ubezpieczenie psów i kotów podczas podróży zagranicznej,
2) ubezpieczenie Car Assistance podczas podróży zagranicznej,
3) ubezpieczenie Family Assistance,
4) ubezpieczenie leczenia po powrocie z podróży zagranicznej,
5) ubezpieczenie artroskopii i rehabilitacji.
14. Na podstawie niniejszych OWU, w wariancie Standard, Standard Plus lub VIP, umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w formie ubezpieczenia długoterminowego Travel World.
15. OWU mają zastosowanie również do zawierania umów ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2. Definicje
W rozumieniu OWU poniższe określenia mają następujące znaczenie:
1) akcja ratownicza – działania podjęte w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków zdarzeń losowych;
2) bagaż podróżny – rzeczy należące do ubezpieczonego, będące w jego posiadaniu podczas podróży zagranicznej;
3) Centrum Pomocy – jednostka organizacyjna realizująca w imieniu ubezpieczyciela świadczenia ubezpieczeniowe przysługujące ubezpieczonemu, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszych OWU;
Pamiętaj, aby numer do Centrum Pomocy mieć zawsze przy sobie. Dzięki temu będziesz mógł jak najszybciej skontaktować się w przypadku zdarzenia i uzyskać niezbędną pomoc. Numer do Centrum Pomocy znajdziesz na polisie.
4) choroba przewlekła – wszelkie choroby, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi oraz wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki;
5) choroba psychiczna – choroba zakwalikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasykacji Chorób i Problemów
Zdrowotnych ICD-10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (kod ICD: F00-F99), a także depresja i nerwica;
6) dewastacja – rozmyślne działanie skutkujące zniszczeniem/uszkodzeniem przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie. Przez dewastację rozumie się również zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia mające bezpośredni związek z usiłowaniem dokonania lub dokonaniem rabunku lub kradzieży z włamaniem;
7) dom – samodzielny budynek mieszkalny o charakterze jednorodzinnym na terytorium Polski, a także samodzielna część budynku bliźniaczego lub szeregowego wraz z wbudowanym garażem i piwnicą;
8) ekspedycja – zorganizowana wyprawa mająca na celu zrealizowanie wytyczonych zadań o charakterze sportowym, naukowym bądź hobbystycznym;
9) koszty ratownictwa – koszty poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownictwa, udzielenie doraźnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia oraz transport z miejsca wypadku do najbliższego, wymaganego stanem zdrowia, punktu opieki medycznej, przy użyciu specjalistycznych środków transportu, w szczególności sani, helikoptera, toboganu, motorówki;
10) kradzież z włamaniem – zabór mienia po uprzednim usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły zycznej lub narzędzi pozostawiający ślady, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku;
11) kraj rezydencji – kraj, który stanowi dla ubezpieczonego miejsce stałego zamieszkania; w razie gdy ubezpieczony posiada miejsce stałego zamieszkania poza krajem którego obywatelstwo posiada, to za kraj rezydencji uznaje się również kraj bądź kraje obywatelstwa;
12) leczenie ambulatoryjne – udzielenie pomocy lekarskiej w zakładzie lecznictwa otwartego, szpitalu lub innej placówce medycznej, trwające nie dłużej niż 24 godziny, w którym przy wykorzystaniu wykwalikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, udzielana jest pomoc medyczna w zakresie diagnostyki i leczenia;
13) leczenie stomatologiczne zachowawcze – leczenie próchnicy, leczenie zmian martwiczych, leczenie kanałowe, wymiana uszkodzonych wypełnień, leczenie chorób dziąseł, parodontozy, usuwanie kamienia;
14) leczenie szpitalne – leczenie w zakładzie lecznictwa zamkniętego, trwające co najmniej 24 godziny, który przy wykorzystaniu wykwalikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, świadczy całodobową opiekę nad chorymi w zakresie diagnostyki i leczenia;
15) mieszkanie – znajdująca się na terytorium Polski samodzielna, wydzielona część budynku wielorodzinnego przeznaczona na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, stanowiąca na mocy przepisów prawa odrębny przedmiot własności ubezpieczonego, a także lokal, do którego przysługuje ubezpieczonemu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które stanowi miejsce stałego zamieszkania ubezpieczonego;
16) miejsce ubezpieczenia – mieszkanie lub dom na terytorium Polski, w którym znajdują się przedmioty objęte ochroną ubezpieczeniową;
17) nagłe zachorowanie – powstały w sposób nagły, niezależny od woli ubezpieczonego, ostry stan chorobowy zagrażający zdrowiu lub życiu ubezpieczonego, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu w trakcie podróży zagranicznej;
18) następstwo choroby przewlekłej – powstałe w sposób nagły nasilenie choroby przewlekłej w tym również nowotworowej, o ostrym przebiegu, wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którą nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży zagranicznej;
Jeżeli leczysz się na choroby przewlekłe, np. cukrzyca, nadciśnienie, astma, padaczka, pamiętaj o rozszerzeniu ubezpieczenia o choroby przewlekłe. Umożliwi to pokrycie kosztów leczenia bądź wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego, jeśli coś by Ci się stało podczas podróży zagranicznej.
19) nieszczęśliwy wypadek – nagłe i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od jakiejkolwiek choroby, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego;
20) osoba bliska – małżonek, osoby pozostające w konkubinacie, dzieci, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, teściowie, wnuki;
21) osoba towarzysząca – osoba odbywająca podróż z ubezpieczonym i wskazana przez niego do towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu zaleconego przez lekarza prowadzącego leczenie w czasie podróży zagranicznej, celem sprowadzenia do kraju;
22) osoba wezwana do towarzyszenia – osoba inna niż osoba towarzysząca wskazana przez ubezpieczonego lub Centrum Pomocy, która przyjedzie w celu towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu, w przypadku braku osoby towarzyszącej lub w przypadku, gdy stan zdrowia osoby towarzyszącej uniemożliwia jej towarzyszenie ubezpieczonemu w trakcie leczenia lub transportu;
23) podróż – pobyt ubezpieczonego poza miejscem stałego zamieszkania w celu udania się w podróż zagraniczną;
24) podróż zagraniczna:
a)  pobyt ubezpieczonego poza granicami Polski,
b) w sytuacji, jeśli krajem rezydencji dla ubezpieczonego jest kraj inny niż Polska, za podróż zagraniczną uznaje się podróż poza granice kraju rezydencji, z zastrzeżeniem pkt. a);
Pamiętaj, że ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu oraz ubezpieczenie pomocy w podróży zaczyna działać po przekroczeniu granicy Polski. Jeśli mieszkasz na stałe za granicą, to ubezpieczenie zacznie działać po przekroczeniu granicy państwa, w którym mieszkasz.
25) przenośny sprzęt elektroniczny – komputer, nośniki dźwięku i obrazu, sprzęt fotograczny i audio-video łącznie z jego wyposażeniem;
26) rabunek – zabór mienia z zastosowaniem przemocy zycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia wobec ubezpieczonego lub osoby bliskiej, bądź z doprowadzeniem ubezpieczonego do nieprzytomności lub bezbronności;
27) ruchomości domowe – przedmioty należące do ubezpieczonego lub osoby bliskiej ubezpieczonemu znajdujące się w mieszkaniu lub domu, za które uważa się wyłącznie: meble wszelkiego rodzaju (w tym również wbudowane), sprzęt AGD (w tym również zabudowany), zapasy gospodarstwa domowego, odzież i inne przedmioty wspólnego i osobistego użytku, rowery, wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji, sprzęt oświetleniowy, sprzęt turystyczny, ogrodniczy, sportowy, rehabilitacyjny oraz części do nich, atakże części do samochodów, motocykli, motorowerów, elektroniczny sprzęt audiowizualny, instrumenty muzyczne wszelkiego rodzaju, aparaty telefoniczne wszelkiego rodzaju, sprzęt fotograczny, komputerowy, przenośne urządzenia do nawigacji satelitarnej, palmtopy, konsole do gier, odtwarzacze Mp3;
28) sporty ekstremalne – dyscypliny sportowe, których bezpieczne uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka: sporty powietrzne, kolarstwo górskie, sporty motorowe, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, speleologia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie, żeglarstwo powyżej 20 mil morskich od brzegu w charakterze załogi, skoki bungee, jumping, trekking powyżej 3000 m.n.p.m;
29) sporty powietrzne – uprawianie szybownictwa, baloniarstwa, spadochroniarstwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa oraz wszelkiego rodzaju ich odmian, a także uprawianie jakichkolwiek dyscyplin związanych z przemieszczaniem się w przestrzeni powietrznej;
30) sporty wysokiego ryzyka – narciarstwo, snowboard, jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym,
rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, jazda na quadach, kitesurng, windsurng, surng, jazda na nartach wodnych i skuterach wodnych, paintball;
Jeśli podczas wyjazdu zamierzasz aktywnie spędzać czas np. jeżdżąc na nartach lub snowboardzie – pamiętaj o rozszerzeniu ubezpieczenia o uprawianie sportów wysokiego ryzyka. Umożliwi to pokrycie koszów leczenia bądź wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego, jeśli coś by Ci się stało podczas uprawiania tych sportów. W denicji wymienione są sporty, które zaliczane są do sportów wysokiego ryzyka.
31) stałe elementy mieszkania lub domu – tj. zamontowane lub wbudowane na stałe w mieszkaniu lub domu w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi:
a) armatura sanitarna, kabina natryskowa, wanna, umywalka, sedes, bidet, podgrzewacz wody,
b) zlewozmywak, kuchnia gazowa,
c) przegrody/ścianki działowe,
d) drzwi wraz z futrynami i zamkami,
e) okna łącznie ze szkleniem, ościeżnicami i zamknięciami,
f) zabezpieczenia przeciwwłamaniowe okien i drzwi,
g) obudowy instalacji i grzejników,
h) powłoki malarskie,
i) tynki ścian i sutów,
j) okładziny ścian, podłóg, schodów i sutów,
k) podłogi,
l) podwieszane suty wraz z zamontowanymi w nich elementami, np. oprawy oświetlenia, wentylatora, zakończenia instalacji przeciwpożarowej,
m) przyłącza mediów (w tym grzejniki wszelkiego rodzaju, zakończenia instalacji np. gniazdka, wyłączniki),
n) piece, kominki, klimatyzatory, wentylatory,
o) czujki, sygnalizatory i inne elementy systemu alarmowego;
32) stłuczenie szyb – rozbicie szyb w drzwiach i oknach, z wyłączeniem szyb stanowiących zabudowę balkonów/loggi/tarasów;
33) trwały uszczerbek na zdrowiu – uszkodzenie ciała ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem objętym
ubezpieczeniem, przy czym za trwałe uszkodzenie ciała rozumie się trwały ubytek struktury albo funkcji narządu lub kończyny,
ustalony na podstawie tabeli stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego świadczenia;
34) turystyka kwalikowana – wypoczynek połączony z rekreacją i amatorskim uprawianiem sportu, w celu doskonalenia sprawności oraz wydolności zdrowia, a także poznania atrakcji turystycznych, uprawiany na oznakowanych szlakach, trasach, wyznaczonych akwenach, wymagający umiejętności posługiwania się sprzętem sportowym, uprawiany indywidualnie lub zespołowo, w grupach nieformalnych lub zorganizowanych; do kategorii turystyki kwalikowanej należy: jazda na rowerze, pływanie żaglówką, kajakiem i rowerem wodnym, jazda na wielbłądzie, uczestnictwo w jeep-safari, wędkarstwo, wędrówki po górach do 3000 m.n.p.m. bez użycia sprzętu wspinaczkowego, zabezpieczającego i asekuracyjnego, żeglarstwo do 20 mil morskich od brzegu w charakterze załogi;
35) ubezpieczający – osoba zyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia na zasadach określonych w OWU i zobowiązana do zapłaty składki;
Osoba / firma, która w imieniu osób wymienionych na polisie, zawiera umowę ubezpieczenia i opłaca składkę ubezpieczeniową.
36) ubezpieczony – osoba objęta ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w OWU;
Osoba, która zostaje objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia Travel World. Ta osoba wskazana jest na polisie.
37) uderzenie pojazdu mechanicznego – bezpośrednie uderzenie pojazdu mechanicznego lub przewożonego przez niego
ładunku, a także uderzenie kamieni lub innych przedmiotów wydostających się spod kół pojazdu;
38) uprawniony – osoba uprawniona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego w razie śmierci ubezpieczonego, wyznaczona imiennie przez ubezpieczonego; w razie niewyznaczenia uprawnionego lub gdy uprawniony nie żył w dniu zgonu ubezpieczonego albo gdy uprawniony utracił prawo do świadczenia ubezpieczeniowego, świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego według następującej kolejności:
a) współmałżonkowi,
b) dzieciom w równych częściach – wobec braku współmałżonka,
c) rodzicom w równych częściach – wobec braku współmałżonka i dzieci,
d) rodzeństwu w równych częściach – wobec braku współmałżonka, dzieci i rodziców,
e) spadkobiercom ustawowym – wobec braku osób wymienionych powyżej;
39) wartość odtworzeniowa – wartość odpowiadająca kosztom, jakie należy ponieść w celu odbudowy/odtworzenia w miejscu
ubezpieczenia uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia do stanu sprzed zdarzenia (z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów) lub koszty zakupu przedmiotu porównywalnej jakości, klasy;
40) wartość zużycia – miara utraty wartości ubezpieczonego bagażu podróżnego wynikająca z okresu eksploatacji, trwałości zastosowanych materiałów i sposobu użytkowania;
41) wyczynowe uprawianie sportu – uprawianie dyscyplin sportowych polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach, przy jednoczesnym udziale w zawodach, imprezach sportowych, obozach kondycyjnych i szkoleniowych w celu uzyskania w drodze współzawodnictwa sportowego maksymalnych wyników sportowych; obejmuje również zawodowe uprawianie sportu oraz udział w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach;
42) wykonywanie niebezpiecznej pracy fizycznej – podjęcie przez ubezpieczonego wszelkich działań i czynności w formie zatrudnienia lub zarobkowania, zwiększające ryzyko zajścia zdarzenia, a także działalność niezarobkowa, zwiększająca ryzyko zajścia zdarzenia; za wykonywanie niebezpiecznej pracy fizycznej uważa się:
a) działania i wykonywanie czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, takich jak: wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe,
b)działania z użyciem farb, lakierów, paliw płynnych i rozpuszczalników, gazów technicznych oraz spalinowych, gorących olei technicznych lub płynów technicznych,
c) działania i wykonywanie czynności na wysokościach,
d) działania i wykonywanie czynności pod ziemią,
e) działania i wykonywanie czynności pod wodą;
43) zalanie – następstwo działania wody, spowodowane:
a) awaryjnym wydostaniem się ze znajdujących się wewnątrz budynku i zamontowanych na stałe przewodów i urządzeń instalacji wodociągowych lub technologicznych – z wyłączeniem sytuacji, gdy szkoda powstała podczas prób ciśnieniowych, napraw lub konserwacji tych instalacji,
b) cofnięciem się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych,
c) przypadkowym pozostawieniem otwartych kranów lub innych zaworów w czasowo nie zasilanych urządzeniach wodociągowych, wodnokanalizacyjnych lub technologicznych,
d) przedostaniem się z jej pomieszczenia, którego ubezpieczony nie zajmował – zalanie przez osoby trzecie.

§ 3. Umowa ubezpieczenia
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek ubezpieczającego.
2. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia oferty przez ubezpieczającego.
3. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza się polisą.
4. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek, w tym w formie umowy ubezpieczenia grupowego.
...
Pełna treść regulaminu Ubezpieczenia dostępna w naszym biurze lub pod linkiem: http://www.tueuropa.pl
 
Zobacz
także:
Zadaj pytanie
Oddzwonimy

Kontakt

Kontakt Ubezpiecznia.wadi.pl: 33-49-80-801, Fax: 33-49-80-801, Komórka: +48 600-114-350
E-mail: Ubezpieczenia@wadi.pl  Biuro@wadi.pl, GG: 3212547,Skype: Arturo.wadi,
statystyka Ubezpieczenia.wadi.pl
Korzystanie z serwisu Ubezpieczenia.wadi.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu WADi.
Opublikowango na stronach Ubezpieczenia.wadi.pl oraz wadi.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
"Przezorny zawsze ubezpieczony!" - tak głosiło kiedyś pewne hasło reklamowe jedynego ubezpieczycieli w Polsce. Ubezpieczać się należy, jest to przede wszytkim ochrona naszego zdrowia i mienia. Ubezpieczenie może pokryc nasze koszty leczenia,  Obsługujemy osoby prywatne, firmy oraz organizacje. Wszystkim zapewniamy pełną profesjonalną obsługę w doborze ubezpieczeń i odpowiednich polis ubezpieczeniowych.
Copyright by KSI Media 2013. All rights reserved.
Dodano produkt do koszyka
L.p. Sposób przesyłki Opis Cena netto VAT Cena brutto -
1 Odbiór osobisty Odbiór osobisty 0,00 0 0,00
2 Przesyła kurierska DHL Przesyłka kurierska DHL - dostawa na następny dzień 29,99 0 29,99
3 Poczta Polska - pobranie Poczta Polska - pobranie 16,00 0 16,00
4 Poczta Polska przesylka 10,00 0 10,00
5 Paczkomat Paczkomat 9,00 0 9,00