Telefon: 33 49 80 801, Komórka: +48 600 114 350
Ubezpieczenie Ubezpieczenie na Białoruś - Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia (OWU) cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Republiki Białorusi Elitar Partner

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Republiki Białorusi Elitar Partner, zwanych dalej OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, zwane dalej ubezpieczycielem, zawiera z ubezpieczającymi umowy ubezpieczenia na zasadach opisanych w OWU.
2. Na podstawie niniejszych OWU ochrona ubezpieczeniowa dotyczy zdarzeń powstałych na terytorium Republiki Białorusi.
3. Na podstawie niniejszych OWU umowa ubezpieczenia może być zawarta w wariancie Standard / Standard MRG, w wariancie Standard Plus / Standard Plus MRG oraz w wariancie Optimum / Optimum MRG, przy czym skrót MRG oznacza wariant przeznaczony dla osób poruszających się w ramach małego ruchu granicznego zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego z dnia 12 lutego 2010 r.
4. Ubezpieczenie w wariancie Standard / Standard MRG obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży.
5. Ubezpieczenie w wariancie Standard Plus / Standard Plus MRG obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
4) ubezpieczenie bagażu podróżnego.
6. Ubezpieczenie w wariancie Optimum / Optimum MRG obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
4) ubezpieczenie bagażu podróżnego,
5) ubezpieczenie kosztów poszukiwania i ratownictwa.
7. W przypadku podróży ubezpieczonego samochodem do Republiki Białorusi, do powyższych wariantów ubezpieczenia może być dodana opcja ubezpieczenia Car Assistance.
8. OWU mają zastosowanie również do zawierania umów ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2. Definicje
W rozumieniu OWU poniższe określenia mają następujące znaczenie:
1) awaria pojazdu – każde zdarzenie losowe zaistniałe na terytorium Republiki Białorusi, wynikające z przyczyn wewnętrznych pochodzenia mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego, w tym awaria alarmu montowanego fabrycznie i nie fabrycznie, pneumatycznego lub hydraulicznego, powodujące unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu;
2) bagaż podróżny – rzeczy należące do ubezpieczonego, będące w jego posiadaniu podczas pobytu na terytorium Republiki Białorusi;
3) Centrum Pomocy – jednostka organizacyjna realizująca w imieniu ubezpieczyciela świadczenia ubezpieczeniowe przysługujące ubezpieczonemu, godnie z zasadami wskazanymi w niniejszych OWU;
4) choroba psychiczna – choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachorowania (kod ICD: F00-F99), a także depresja i nerwica;
5) kradzież z włamaniem – zabór mienia po uprzednim usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi pozostawiający ślady, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku;
6) leczenie ambulatoryjne – udzielenie pomocy lekarskiej w zakładzie lecznictwa otwartego, szpitalu lub innej placówce medycznej, trwające nie dłużej niż 24 godziny, w którym przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, udzielana jest pomoc medyczna w zakresie diagnostyki i leczenia;
7) leczenie szpitalne – leczenie w zakładzie lecznictwa zamkniętego, trwające co najmniej 24 godziny, który przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, świadczy całodobową opiekę nad chorymi w zakresie diagnostyki i leczenia;
8) nagłe zachorowanie – powstały w sposób nagły w czasie pobytu ubezpieczonego na terytorium Republiki Białorusi, niezależny od woli ubezpieczonego, ostry stan chorobowy zagrażający zdrowiu lub życiu ubezpieczonego, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu w trakcie pobytu w Republice Białorusi;
9) nieszczęśliwy wypadek – nagłe i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną zaistniałe na terytorium Republiki Białorusi, niezależne od jakiejkolwiek choroby, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego;
10) osoba bliska – małżonek, osoby pozostające w konkubinacie, dzieci, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, teściowie, wnuki;
11) rabunek – zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia wobec ubezpieczonego lub osoby bliskiej, bądź z doprowadzeniem ubezpieczonego do nieprzytomności lub bezbronności;
12) trwały uszczerbek na zdrowiu – uszkodzenie ciała ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem objętym ubezpieczeniem, przy czym za trwałe uszkodzenie ciała rozumie się trwały ubytek struktury albo funkcji narządu lub kończyny, ustalony zgodnie z tabelą nr 2 znajdującą się w § 6;
13) ubezpieczający – osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia na zasadach określonych w OWU i zobowiązana do zapłaty składki;
14) ubezpieczony – osoba objęta ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w OWU;
15) ubezpieczony pojazd – nie starszy niż 10-cio letni, licząc od roku produkcji, samochód osobowy, ciężarowo-osobowy, ciężarowy o dopuszczalnej ładowności do 2 ton, dopuszczony do ruchu na drogach publicznych i posiadający ważne badania techniczne, którym podróżował ubezpieczony na terytorium Republiki Białorusi, stanowiący jego własność lub w stosunku do którego ubezpieczonemu przysługuje prawo jego użytkowania;
16) uprawniony – osoba uprawniona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego w razie śmierci ubezpieczonego, wyznaczona imiennie przez ubezpieczonego; w razie niewyznaczenia uprawnionego lub gdy uprawniony nie żył w dniu zgonu ubezpieczonego albo gdy uprawniony utracił prawo do świadczenia ubezpieczeniowego, świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego według następującej kolejności:
a) współmałżonkowi,
b) dzieciom w równych częściach – wobec braku współmałżonka,
c) rodzicom w równych częściach – wobec braku współmałżonka i dzieci,
d) rodzeństwu w równych częściach – wobec braku współmałżonka, dzieci i rodziców,
e) spadkobiercom ustawowym – wobec braku osób wymienionych powyżej;
17) unieruchomienie pojazdu – stan pojazdu użytkowanego przez ubezpieczonego, który na skutek wypadku, awarii, kradzieży jego części lub wyposażenia uniemożliwia użytkowanie pojazdu na drogach publicznych;
18) wypadek pojazdu – uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego pojazdu wskutek:
a) kolizji drogowej przy współudziale innych pojazdów lub uczestników ruchu drogowego,
b) pozostałych wypadków powstałych wskutek nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z innymi pojazdami, osobami, przedmiotami lub zwierzętami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,
c) uszkodzenia przez osoby trzecie,
d) pożaru, eksplozji, huraganu, gradu, uderzenia pioruna, powodzi, osuwania się lub zapadania ziemi, lawiny lub innych sił
przyrody, nagłego działania czynnika termicznego i chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu.

§ 3. Umowa ubezpieczenia
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek ubezpieczającego.
2. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia oferty przez ubezpieczającego.
3. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza się polisą.
4. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek, w tym w formie umowy ubezpieczenia grupowego.

Pełna treść regulaminu Ubezpieczenia dostępna w naszym biurze lub pod linkiem: http://www.tueuropa.pl
 
Zobacz
także:
Zadaj pytanie
Oddzwonimy

Kontakt

Kontakt Ubezpiecznia.wadi.pl: 33-49-80-801, Fax: 33-49-80-801, Komórka: +48 600-114-350
E-mail: Ubezpieczenia@wadi.pl  Biuro@wadi.pl, GG: 3212547,Skype: Arturo.wadi,
statystyka Ubezpieczenia.wadi.pl
Korzystanie z serwisu Ubezpieczenia.wadi.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu WADi.
Opublikowango na stronach Ubezpieczenia.wadi.pl oraz wadi.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
"Przezorny zawsze ubezpieczony!" - tak głosiło kiedyś pewne hasło reklamowe jedynego ubezpieczycieli w Polsce. Ubezpieczać się należy, jest to przede wszytkim ochrona naszego zdrowia i mienia. Ubezpieczenie może pokryc nasze koszty leczenia,  Obsługujemy osoby prywatne, firmy oraz organizacje. Wszystkim zapewniamy pełną profesjonalną obsługę w doborze ubezpieczeń i odpowiednich polis ubezpieczeniowych.
Copyright by KSI Media 2013. All rights reserved.
Dodano produkt do koszyka
L.p. Sposób przesyłki Opis Cena netto VAT Cena brutto -
1 Odbiór osobisty Odbiór osobisty 0,00 0 0,00
2 Przesyła kurierska DHL Przesyłka kurierska DHL - dostawa na następny dzień 29,99 0 29,99
3 Poczta Polska - pobranie Poczta Polska - pobranie 16,00 0 16,00
4 Poczta Polska przesylka 10,00 0 10,00
5 Paczkomat Paczkomat 9,00 0 9,00